Soli pa solim


1. Skola vai pašvaldība noslēdz līgumu ar EMU, kas ietver gan finansiālo sadarbību, gan datu apstrādes procesu.

2. Skola izveido lietotājus un pievieno skolēnu sarakstu.

3. Reizi semestrī skolēni skolā, klases stundas laikā pilda anketas. Savukārt, vecāki saņem anketas e-pastā vai telefonā ar SMS.

Lai aizpildītu anketas skolēniem un vecākiem nav vajadzīgas speciālas pieejas EMU.

4. Kopā ar vispārīgu aprakstu savā e-pastā saņem vismaz viens vecāks, paši skolēni (sākot no 7. klases) un klases audzinātājs savā EMU profilā.

5. Iegūtos rezultātus klases audzinātājs, skolas vadība, skolas atbalsta personas un Izglītības pārvalde izmanto izglītības iestādēs vides pilnveidošanai, lai varētu nodrošināt labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

EMU komanda tiekas ar skolas vadību un/ vai Izglītības pārvaldi, pārrunājot skolas kopējos rezultātus, iespējamos riskus, skolotāju vajadzības un risinājumus, kādā veidā pilnveidot izglītības iestādes vidi.


Pirms katra soļa visām iesaistītajām pusēm nosūtām atgādnes ar precīzu informāciju, kas kurā brīdī ir jādara.