Informēšana

Informēšana

Šogad arī mūsu skola izmanto EMU: Skola (www.emu.lv). Tas radīts, lai skola varētu pildīt tai uzliktās funkcijas – sekot līdzi tam, vai skolēnu emocionālais “trauciņš” neiet pāri, vai skolēna emocionālā, trauksmes, spriedzes slodze ir tāda, kas netraucē skolēna sniegumam, vai arī ir vajadzīgs kāds atbalsts no audzinātājas vai skolas puses.

Tā ietvaros reizi semestrī skolēni un jūs – vecāki – saņemsiet saites ar anketām, kur lūgsim atbildēt uz dažādiem jautājumiem.

Ar rezultātiem varēsim noskaidrot to, vai skolēns tiek galā ar savu šī brīža emocionālo slodzi, vai arī skolēnam ir pārslodze. Rezultāti ļauj saprast, kā jūtas katrs skolēns atsevišķi un visa klase kopā.

Neviens neredzēs atbildes uz konkrētiem jautājumiem, rezultāti ir pieejami tikai apkopotā veidā. Divas nedēļas pēc anketēšanas beigām Jūs saņemsiet e-pastā apkopotā veidā rezultātus par Jūsu bērnu.

Vairāk par to, kas ir EMU: Skola un kā tā darbojas iespējams uzzināt, noskatoties šo video: https://youtu.be/ASsi1P5PQxQ vai lasot EMU mājaslapā.

Ja jums kopš mācību gada sākuma ir mainījusies e-pasta adrese, tad lūgums, skolu informēt par aktuālo e-pasta adresi.

Anketēšana ir daļa no mācību procesa – bērna sajūtas ir svarīgas, lai saprastu, kā var palīdzēt skolēnam labāk mācīties, kas ir uzlikts skolas pienākums ar Izglītības likumu un normatīvu, vadlīniju un metodiku prasībām. Ja tomēr nevēlaties, lai jūs vai jūsu bērns piedalās anketēšanā tad, lūdzu, informējiet par to, rakstot uz skolu.


Biežāk uzdotie jautājumi par EMU Skola

 1. Kas ir EMU:Skola?

EMU:Skola  ir digitāls atbalsta rīks, kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā.

EMU:Skola palīdz ieraudzīt, kuriem bērniem potenciāli ir emocionālo grūtību pārslodze (šobrīd “visa ir par daudz”),kas traucē pilnvērtīgi iesaistīties mācību procesā. Sniedz praktiskus ieteikumus klases audzinātājiem, lai skola kopā ar vecākiem varētu labāk atbalstīt bērnu un klasi.

 1. Skolas primārais uzdevums ir sniegt izglītību. Kāpēc manam bērnam jāpiedalās aptaujā?

Tas, kā jūtas Jūsu bērns, ļoti būtiski ietekmē bērna spēju mācīties. Zinātniskie pētījumi pierāda, ka, atbalstot bērna emocionālās vajadzības un pašsajūtu, būtiski uzlabojas mācību sniegums un labbūtība.

 1. Kas man būs jādara?

Viss ir ļoti vienkārši – jūs divreiz gadā (rudenī un pavasarī) saņemsiet e-pastā anketu ar 15 līdz 21 jautājumu par novērojumiem par savu bērnu. Anketas aizpildīšana aizņems ap 5-10 min.

Atbildiet uz jautājumiem, kā Jums šķiet – pareizu vai nepareizu atbilžu nav! EMU:Skola apkopos atbildes un sniegs praktiskus ieteikumus klases audzinātājam, kā skola kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu un viņa klasi.

 1. Kurš redzēs mana bērna un manas atbildes?

Bērna un vecāka atbilžu kopsavilkumus redzēs tikai tie cilvēki skolā, kuru darbs ir atbalstīt un palīdzēt Jūsu bērnam – klases audzinātāja un atsevišķos gadījumos arī skolas atbalsta personāls.

 1. Vai es varēšu uzzināt sava bērna rezultātus?

EMU:Skola rezultātu un ieteikumu kopsavilkumu būs iespējams saņemt e-pastā divu nedēļu laikā pēc anketēšanas beigām.

 1. Vai anketa labāk zina manu bērnu nekā es pats?

Ne vienmēr bērns skolā un mājās uzvedas vienādi un ne vienmēr skolēna vajadzības izpaužas ārēji. Anketēšana ļauj ieraudzīt vispusīgu ainu – no skolēna, no skolotāja un no vecāka skatupunkta – un spēj sniegt atbalstu, pirms grūtības ir eskalējušās.

 1. Kas ir izstrādājis EMU:Skola un vai metodes ir uzticamas?

EMU:Skolu sākotnēji ir izstrādājis Fonds PLECS sadarbībā ar pusaudžu psihoterapijas speciālistu Nilu Saksu Konstantinovu. Metodoloģijas pārraudzību pilotprojekta laikā nodrošināja neatkarīgais eksperts bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs.

EMU turpina pilnveidot savu metodoloģisko risinājumu sadarbojoties ar psihologu Uldi Ābeli, Liepājas universitātes rektori, psiholoģi un pedagoģijas doktori Daci Medni. Metodiskos risinājums klases audzinātāja vajadzībām iztrādā sociālā pedagoģe Karīna Pasternaka, Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore un Skola 2030 mācību satura izstrādes vecākā eksperte Solvita Lazdiņa un sociālais pedagogs Elita Šneidere. Savukārt ieteikumus vecākam veido mācību centrs “Centrs ZIN” tās programmu direktores un treneres Ingas Oliņas vadībā, balstoties Piesaistes teorijā un TBRI© metodoloģijā.


8. Tomēr nevēlos, lai mans bērns un ģimene piedalās skolas aptaujā.
Anketēšana ir daļa no mācību procesa – bērna sajūtas ir svarīgas, lai saprastu, kā var palīdzēt skolēnam labāk mācīties. Sekot līdzi skolēna emocionālai labbūtība ir ar Izglītības likumu un Izglītības standarta likumu uzlikts skolas pienākums. Ja tomēr atsakāt skolēna dalību anketēšana, tad klases audzinātājam ir iespēja to atzīmēt EMU:Skola rīkā. Šādā gadījumā anketas netiks sūtītas skolēna vecākam un viņa bērnam.


Informēšana par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Jūsu novada pašvaldība, kuras vārdā rīkojas tās izglītības iestādes, kuras pārrauga Izglītības pārvalde vai Jūsu bērna skola (Departaments).

Personas datu aizsardzības speciālists pašvaldībā ir pašvaldības datu aizsardzības atbildīgā persona.

Personas datu apstrādes mērķis ir izglītojamo emocionālās labsajūtas vai uzvedības grūtību noteikšanai, rūpējoties par izglītojamo emocionālo drošību skolā, kā arī mazinot to iestāšanās riskus.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e)apakšpunkts, Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”);

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 • Izglītības iestādes darbinieki atbilstoši kompetencei (ievada skolēnu un to likumisko pārstāvju personas datus EMU:Skola sistēmā, piekļuve anketu atbilžu kopsavilkumam);
 • Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (EMU: Skola sistēmas uzturēšana un darbības nodrošināšana);
 • Pēc nepieciešamības tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Jūsu personas dati tiks glabāti atkarībā no datu subjektu kategorijas:

 • Izglītojamā dati – līdz izglītības iestāde izlemj pārtraukt dalību projektā vai kamēr izglītojamais mācās konkrētajā izglītības iestādē;
 • Likumiskā pārstāvja dati – līdz izglītības iestāde izlemj pārtraukt dalību projektā, vai likumiskais pārstāvis iebilst pret savu personas datu apstrādi, vai kamēr izglītojamais mācās attiecīgajā izglītības iestādē.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam (pilngadīgam izglītojamajam vai likumiskajam pārstāvim par sevi un savu bērnu) ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. vērsties pie pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista;
 3. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Jaunākais apstiprinājums: 2023. gada 20. septembrī

SIA EMU Skola

Vadītājs

Jānis Erts