Skolām izvirzītās normatīvu, vadlīniju un metodiku prasības skolēnu labbūtības jomā

 • MK noteikumi:
 • veikt sistemātisku audzināšanas darba analīzi (MK 480. noteikumi, punkts 10.8.)
  • audzināšanas darbā sekot līdzi individuālā līmenī ņemot vērā sociāli emocionālās atšķirības (MK 480. noteikumi, punkts 10.2)
  • skola gan pirmreizēji, gan sekojot katra skolēna izaugsmei noskaidro skolēna pamatprasmes un mācīšanās vajadzības un iegūtos datos izmanto pedagoģiskās darbības plānošanā (MK 747. noteikumi, punkts 9.9.)
  • katra skola nodrošina skolu kā vietu, kas veicina sociāli emocionālo prasmju apguvi un pielāgo mācīšanos ikviena skolēna vajadzībām. (MK 747. noteikumi, punkts 9.7. un 9.8)
 • VISC metodika un vadlīnijas:
 • Skolā ir izveidota sistēma datu uzkrāšanai un analīzei par skolēnu un personāla sociāli emocionālo kompetenču attīstības dinamiku. (SEM mācību process un skolas vide. 4., augstākais līmenis, https://mape.skola2030.lv/resources/12532)
  • Audzinātāji regulāri novēro, veic pierakstus un analizē savu darbību. Atzīst, dalās ar kolēģiem un meklē palīdzību arī sarežģītos gadījumos. Novērojot skolēnus, apsver arī viņu uzvedības, darbības vai snieguma emocionālos un sociālos iemeslus (Skolotāja darbības. 4., augstākais līmenis, https://mape.skola2030.lv/resources/12532)
  • Ieteicamie klasē izmantojamie rīki – Skolēnu pašnovērtēšanas kartes, paredzētas skolēnu sevis novērtēšanai, kā arī dod skolotājam iespēju novērot skolēnu uzvedību. Šie rīki kopā veido zināmu struktūru un vadlīnijas, lai skolēni paši varētu izsekot savam progresam, reflektētu par savu mācīšanos un plānotu turpmāko attīstību. Iegūtā atgriezeniskā saite var būt noderīga arī skolotājiem un vienaudžiem. (https://registri.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/rokasgramata_met_pan_sem.pdf, Rokasgrāmata. Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā, autoru kolektīvs
 • IKVD akreditācijas kritēriji
 • Joma  «Atbilstība mērķiem»
  • 1.3. kritērijs «Vienlīdzība un iekļaušana»
  • Joma  «Iekļaujoša vide»
   • 3.1. kritērijs «Pieejamība»
   • 3.2. kritērijs «Drošība un psiholoģiskā labklājība»
   • 3.3. kritērijs «Infrastruktūra un resursi»
  • Joma  «Laba pārvaldība»
   • 4.1. kritērijs «Administratīvā efektivitāte»
   • 4.2. kritērijs «Vadības profesionālā darbība»
   • 4.3. kritērijs «Atbalsts un sadarbība»